Nasz system wykorzystuje pliki cookies. Aby kontynuować prosimy o akceptację naszej polityki prywatności

Czytaj więcej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KUPISZ BILET SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kupisz bilet Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-766), ul. Fordońska 393, e-mail: kontakt@kupiszbilet.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (m .in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poprzez kontakt z Użytkownikami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz stosowanie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wysyłki zamówionej informacji handlowej – Newsletter, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, a także prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.