Nasz system wykorzystuje pliki cookies. Aby kontynuować prosimy o akceptację naszej polityki prywatności

Czytaj więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

KUPISZBILET.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl jest Kupisz bilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734780; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5542966517; REGON: 380389420; adres poczty elektronicznej: kontakt@kupiszbilet.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Serwisu Internetowego i Dystrybutorem.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem następujących sposobów:

1) podanie danych osobowych przez Użytkownika podczas procesu zakupu Biletu przez Formularz Zamówienia;

2) podanie danych osobowych przez Użytkownika poprzez Formularz Rejestracji przy zakładaniu Konta lub przy edycji danych za pośrednictwem Konta;

3) zapisanie się do Newsletteru;

4) zebranie danych za pośrednictwem plików Cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików Cookies.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. 

§ 3 Informacja o zakresie, celu i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzaniu przez Administratora podlegają następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, numer telefonu, NIP, adres do doręczeń (opcjonalnie), historia zakupów, adres poczty elektronicznej, dane o aktywności Użytkownika zebrane z plików Cookies, dane podane w formularzach kontaktowych lub korespondencji.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

1) realizacja umowy sprzedaży Biletów lub podjęcie na żądanie Użytkownika czynności przed zawarciem takiej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

2) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (m .in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez kontakt z Użytkownikami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz stosowanie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) wysyłka zamówionej informacji handlowej – Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

1) organizatorom Wydarzeń, na które zakupiono Bilety (imię, nazwisko, kod zamówienia, adres e-mail),

2) pośrednikom płatności,

3) dostawcom usług informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie Serwisu Internetowego, w tym formularza kontaktowego,

4) innym niż wskazane powyżej podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub f RODO do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

§ 4 Pliki Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

1) konfiguracji Serwisu Internetowego: dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

2) uwierzytelniania Użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie Internetowym: utrzymania sesji Użytkownika; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

3) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,

4) analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawo dostępu do danych, a także prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO.

2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.

2. W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań w ramach strony internetowej oraz analizie danych zebranych z plików Cookies i na tej podstawie dopasowywaniu oferty Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

3. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.