Nasz system wykorzystuje pliki cookies. Aby kontynuować prosimy o akceptację naszej polityki prywatności

Czytaj więcej

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

KUPISZBILET.PL

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do dystrybucji Biletów w Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl, z zastrzeżeniem, że regulaminy Organizatorów poszczególnych Wydarzeń mogą nakładać na Nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient, najpóźniej w chwili wyrażenia woli zawarcia za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl umowy na odległość, ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Serwis Internetowy kupiszbilet.pl umożliwia zakup Biletów dostępnych w serwisie na wybrane Wydarzenia. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Biletu.

2. Właścicielem, operatorem i administratorem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.kupiszbilet.pl, jest Kupisz bilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734780; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5542966517; REGON: 380389420; adres poczty elektronicznej: kontakt@kupiszbilet.pl

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. BILET – dokument potwierdzający prawo Użytkownika do wzięcia udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Organizatora. W zależności od rodzaju Wydarzenia Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

2. BLUEMEDIA – serwis dostępny pod adresem http://bluemedia.pl/, za pośrednictwem którego dokonywane są w Serwisie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

3. DYSTRYBUTOR – Kupisz bilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734780; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5542966517; REGON: 380389420;

4. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA – punkt udzielający informacji Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00; telefon: 534 333 888; e-mail: kontakt@kupiszbilet.pl. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Użytkownikowi założenie Konta.

7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Nabywcy złożenie Zamówienia.

8. KOD RABATOWY – kod umożliwiający Klientowi otrzymanie zniżki na Zakupy w kupiszbilet.pl w wysokości i na warunkach podanych w opisie danego kodu. Kod rabatowy może być zastosowany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pomocą przeznaczonego do tego celu pola Formularza Zamówienia. 9. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

10. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Dystrybutora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie Internetowym.

12. NABYWCA, KLIENT – podmiot dokonujący zakupu poprzez Serwis Internetowy kupiszbilet.pl.

13. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji dotyczących Wydarzeń oraz Biletów dostępnych w Serwisie.

14. OPŁATA SERWISOWA - opłata za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego - złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym, płatności, w tym elektronicznych lub płatności kartą płatniczą. O obowiązku jej zapłaty oraz jej wysokości Użytkownik informowany jest wyraźnie w trakcie składania Zamówienia. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

15. ORGANIZATOR – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Wydarzenia lub oferująca możliwość udziału w Wydarzeniu, która na podstawie odrębnej umowy współpracy, udostępnia Bilety przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl.

16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

17. REGULAMIN ORGANIZATORA – regulamin danego Wydarzenia ustanowiony przez Organizatora, dostępny na stronie Organizatora Wydarzenia.

18. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

19. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Dystrybutora dostępny pod adresem internetowym www.kupiszbilet.pl, umożliwiający obsługę procesu składania Zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów.

20. STACJONARNY PUNKT ODBIORU – stacjonarny punkt Dystrybutora prowadzony pod adresem: ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz

21. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Biletu zawierana albo zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl.

22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dystrybutora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

23. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający z Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl

24. WYDARZENIE – wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Organizatora w oznaczonym dniu albo okresie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl

25. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3 Zasady ogólne

1. Kupisz bilet Sp. z o.o. prowadzi za pośrednictwem Serwisu Internetowego dystrybucję Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta w Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Do prawidłowego korzystania z kupiszbilet.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x720; oraz 320px dla urządzeń mobilnych – smartphony (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kupisz bilet sp. z o.o. oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Serwisu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

5. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl zawierane są w języku polskim.

6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

7. Bilety oferowane w Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 4 Usługi Elektroniczne

1. W Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

- Konto,

- Formularz Zamówienia,

- Newsletter

KONTO

2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta w Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl. W celu założenia Konta Użytkownik wypełnia Formularz rejestracji, podając następujące dane: adres poczty elektronicznej i hasło a następnie klikając pole „ZAREJETRUJ SIĘ”. Użytkownik potwierdza wolę utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

3. Założenie Konta w Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Loginem Użytkownika jest podany przez niego w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej.

5. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Dystrybutora, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kupiszbilet.pl lub też pisemnie na adres: ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz.

FORMULARZA ZAMÓWIENIA

6. Składanie przez Nabywcę Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania Biletu w Serwisie. Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia winno być złożone w terminie 10 minut od jego rozpoczęcia (wyboru Biletu) – po tym terminie Użytkownik, który chce złożyć Zamówienie, obowiązany jest ponownie wybrać Bilet i powtórzyć cały proces składania Zamówienia.

7. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Nabywcę Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).

8. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Nabywcę następujących danych dotyczących Nabywcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Biletu tradycyjnego dodatkowo adres do dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletów, rodzaj Biletu/ów, miejsce i sposób dostawy Biletu/ów, sposób płatności. W wypadku Nabywców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W Formularzu Zamówienia Klient może podać także Kod Rabatowy.

9. Złożenie Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

NEWSLETTER

10. Użytkownik może, przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletteru informującego Użytkownika o promocjach i nowościach w serwisie, dostępności Biletów oraz nadchodzących Wydarzeniach.

11. Newsletter wysyłany jest  na adres poczty elektronicznej podawany w Formularzu Rejestracji.

12. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez zmianę ustawień Konta lub przesłanie na adres kontaktowy serwisu kupiszbilet.pl wiadomości e-mail o treści; „Newsletter STOP.”

§ 5 Umowa Sprzedaży Biletu

1. Nabywca za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl może dokonać zakupu Biletu lub Biletów dostępnych na stronie www.kupiszbilet.pl na wybrane przez siebie Wydarzenie lub Wydarzenia.

2. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują - opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 4 pkt 7-10 Regulaminu.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Dystrybutor niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Dystrybutora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Dystrybutora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Dystrybutora o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl.

6. Bilet zakupiony w ramach Zamówienia nie może być kserowany, skanowany ani w żaden sposób kopiowany. Działania takie spowodują utratę ważności Biletu i mogą się wiązać z dalszymi konsekwencjami.

7. Bilet umożliwia posiadaczowi jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazane na Bilecie (Bilet na okaziciela) lub osobie imiennie wskazanej na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Wydarzenie, Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.

8. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez niego Zamówieniu.

9. W przypadku Biletów imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi posiadacza Biletu. W przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Wydarzeniu, na którą został zakupiony Bilet.

10. Nabywanie Biletów w celu odsprzedaży z zyskiem na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo odsprzedaż takich biletów z zyskiem podlega karze zgodnie z Artykułem 133 Kodeksu Wykroczeń. Bilety sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl nie mogą zostać odsprzedane.

§ 6 Rodzaje Biletów

1. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są na stronie www.kupiszbilet.pl oraz na stronie Organizatora danego Wydarzenia.

2. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty.

3. W Serwisie Internetowym kupiszbilet.pl dostępne są następujące rodzaje Biletów:

3.1. Bilet Elektroniczny – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik PDF w formacie A4 do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. Bilet Elektroniczny przesyłany jest Nabywcy na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej w formie załącznika. Wydrukowanie Biletu Elektronicznego jest możliwe po kliknięciu w załącznik. Bilet Elektroniczny wyposażony jest w indywidualny kod kreskowy. Zaleca się wydruk biletu na czystym, białym papierze formatu A4. Okazanie biletu w innej formie niż wymienione wyżej nie gwarantuje wstępu na wydarzenie.

3.2. Bilet Tradycyjny – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej, na specjalnych zabezpieczonych blankietach Kupisz bilet Sp. z o.o. Bilet Tradycyjny przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.

4. Indywidualne kody zawarte na Bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie Biletu osobom trzecim może spowodować unieważnienie Biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Organizator może zastrzec sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie wszystkim posiadaczom Biletów o tych samych kodach.

§ 7 Sposoby i terminy płatności

1. W serwisie kupiszbilet.pl dostępne są następujące sposoby płatności:

1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy BLUEMEDIA. Rozliczenia transakcji przelewów tradycyjnych przeprowadzane są za pośrednictwem BLUEMEDIA.

1.2. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu BLUEMEDIA. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w BLUEMEDIA.

2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.

3. Aktualna lista metod płatności w tym elektronicznych lub płatności kartą płatniczą oraz informacje o czasie realizacji płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BLUEMEDIA dostępne są na stronie internetowej www.bluemedia.pl.

4. Korzystanie z płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą jest odpłatne – wysokość opłaty wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia (przed zawarciem Umowy Sprzedaży).

5. Termin płatności wynosi:

5.1. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy BLUEMEDIA - maksymalny czas to 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Płatność taka jest możliwa nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęciem Wydarzenia.

5.2. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BLUEMEDIA - maksymalny czas to 3 dni robocze od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, jednakże środki przekazywane są niezwłocznie po wykonaniu transakcji. Płatność taka jest możliwa nie później niż na godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.

6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy BLUEMEDIA, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Dystrybutor został powiadomiony przez BLUEMEDIA o dokonaniu płatności przez Klienta. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez BLUEMEDIA i zainstalowanej w Serwisie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.

7. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BLUEMEDIA, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Dystrybutor został powiadomiony przez BLUEMEDIA o dokonaniu płatności przez Klienta. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez BLUEMEDIA i zainstalowanej w Serwisie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.

8. Brak terminowej płatności Klienta za złożone Zamówienie jest równoznaczny z anulowaniem Zamówienia i rezygnacją przez Klienta z zakupu Biletu.

9. Wystawienie faktury VAT za zakupione Bilety następuje na żądanie Klienta. Żądanie Klient może zgłosić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia oraz podając wymagane w Formularzu Zamówienia dane. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

§ 8 Koszt, termin i sposoby dostawy

1. W serwisie kupiszbilet.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:

1.1. Przesyłka elektroniczna, o której mowa w § 6 pkt 3 ppkt 3.1.,

1.2. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska.

1.3 Odbiór osobisty Biletu w Stacjonarnym Punkcie Odbioru.

2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.

3. Dostawa przesyłką elektroniczną oraz odbiór osobisty są nieodpłatne. Dostawa przesyłką tradycyjną jest odpłatna - wysokość kosztu dostawy wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Termin dostawy w przypadku przesyłki elektronicznej wynosi do 1 Dnia Roboczego od momentu dokonania płatności.

5. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej wynosi – w przypadku przesyłki pocztowej do 10 Dni Roboczych, a w przypadku przesyłki kurierskiej do 7 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.

6. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Odbioru osobistego może dokonać Nabywca osobiście lub za pośrednictwem pisemnie upoważnionej osoby w Stacjonarnym Punkcie Odbioru znajdującym się w Bydgoszczy (85-766) przy ul. Fordońska 393 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 9 Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z zawieranymi Umowami Sprzedaży, ze świadczeniem przez Kupisz Bilet Sp. z o.o. Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego mogą zostać złożone przez Użytkownika lub Nabywcę pisemnie na adres: Kupisz bilet Sp. z o. o., Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@kupiszbilet.pl.

2. W opisie reklamacji zaleca się podanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; żądania; danych kontaktowych składającego reklamację.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Kupisz Bilet Sp. z o.o. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Kupisz Bilet Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznała za uzasadnione.

§ 11 Organizator Wydarzenia

1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Serwisu Internetowego kupiszbilet.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez Kupisz bilet Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy Kupisz bilet Sp. z o.o. i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów.

2. Kupisz bilet Sp. z o.o. nie jest Organizatorem Wydarzeń.

3. Organizator obowiązany jest udostępnić regulamin danego Wydarzenia. Zalecamy zapoznać się z Regulaminem Organizatora, celem uzyskania dokładnych i szczegółowych informacji dotyczących Wydarzenia oraz jego organizacji.

4. Reklamacje i skargi dotyczące organizacji oraz przebiegu Wydarzenia powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do Organizatora. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danego Wydarzenia Kupisz Bilet Sp. z o.o. przekaże reklamację do Organizatora.

§ 12 Odwołanie Wydarzenia, zmiana miejsca lub terminu Wydarzenia

1. Nabywca Biletu nie może dokonać zwrotu Biletu lub żądać jego wymiany, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.

2. W przypadku odwołania, zmiany daty lub miejsca Wydarzenia Nabywca informowany jest o tym fakcie przez Organizatora. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do informowania Nabywców, którzy kupili Bilet na dane Wydarzenie o zaistniałych zmianach, nie jest to jednak jego obowiązkiem. Informacja taka może być wysłana przez Serwis Internetowy mailem na adres podany przez Nabywcę przy składaniu Zamówienia.

3. W przypadku odwołania, zmiany daty lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora, Klient uprawniony jest kierować do Organizatora wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku ze wskazanymi okolicznościami, w tym roszczenia związane ze zwrotem poniesionych przez siebie kosztów na zakup Biletów.

4. Niezależnie od § 12 pkt 3 Dystrybutor może – w przypadku zawarcia z Organizatorem stosownej umowy – realizować na zlecenie Organizatora i w jego imieniu czynności zwrotu kosztów zakupu Biletów. Dystrybutor informuje każdorazowo Nabywców o takiej możliwości oraz o dokładnej procedurze realizacji zwrotu. Skorzystanie przez Nabywcę z realizacji zwrotu kosztów zakupu Biletów przez Kupisz bilet Sp. z o.o. jest dobrowolne i nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez Nabywcę bezpośrednio od Organizatora.

5. W przypadku zwrotu realizowanego przez Kupisz bilet Sp. z o.o. zgodnie z § 12 pkt 4 żądanie zwrotu może zostać złożone przez Nabywcę w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@kupiszbilet.pl lub pisemnie na adres: Kupisz Bilet Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz.

6. Zwroty realizowane przez Kupisz bilet Sp. z o.o. zgodnie z § 12 pkt 4 obejmują wyłącznie cenę Biletu, bez dodatkowych opłat wskazanych Nabywcy przed zawarciem Umowy Sprzedaży, takich jak opłata za korzystanie z płatności, w tym elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego) oraz bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Nabywcę. Roszczeń w zakresie dodatkowych opłat oraz kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Nabywca może dochodzić bezpośrednio od Organizatora.

7. Procedura realizacji zwrotów trwa do 14 dni od daty dostarczenia Kupisz Bilet Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego formularza zwrotów, przesłanego Użytkownikowi po zgłoszeniu żądania zwrotu.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie oraz http://www.oukik.gov.pl/wazne_adresy.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Odpowiedzialność

1. Kupisz Bilet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dotyczącymi Zamówienia lub Wydarzenia na niewłaściwy adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeśli dane zostały błędnie podane przez Nabywcę.

2. Kupisz Bilet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz przebieg procesów na stronach internetowych serwisu Organizatora.

3. Użytkownik w trakcie składania Zamówienia i wypełniania Formularzy obowiązany jest do szczególnej staranności oraz sprawdzenia poprawności wprowadzonych przez siebie danych. W przypadku zmiany danych Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych podanych w Serwisie Internetowym.

4. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po złożeniu Zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

5. Zamówione przez Nabywcę samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Nabywcy. Kupisz Bilet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za brak możliwości skorzystania z tych usług.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowym jest Kupisz bilet Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-766) przy ul. Fordońskiej 393. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Kupisz bilet Sp. z o.o. danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

2. Kupisz bilet Sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe pod kątem ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

3. Kupisz bilet Sp. z o.o. podejmuje środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Kupisz bilet Sp. z o.o. ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym Zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania Zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Regulamin obowiązuje od 31.10.2018r.